Tin tức : TIN NHÀ TRƯỜNG

Hội nghi Điển hình tiên tiến 2009-2014

04/12/2014

Đ/c Đặng Thị Minh- Hiệu trưởng báo cáo tổng kết phong trào thi đua
Khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc 
Công đoàn Khen thưởng cho 2 đ/c Nữ giỏi việc trường đảm việc nhà.
Không khí Hội nghị 

BGH

Xem thêm...