Thông báo

Thời gian thực hiện chương trình học kỳ II (năm học 2017-2018) từ ngày 15/01/2018.

Năm học 2017-2018, thời gian kết thúc chương trình học kỳ I ngày 13/01/2018, thực hiện chương trình học kỳ II bắt đầu từ ngày 15/01/2018.